Avís legal

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE " Melody Sala de Ball S.L. "
 
 
Melody Sala de Ball S.L. ( a partir d'ara La Boite ) amb domicili al Carrer Riu Essera, 19 amb CIF B-25246115 representada per José Manuel Castillón Bardaji amb NIF 40843056R, posa a disposició al seu lloc web www.laboitelleida.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.
Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de La Boite per part dels USUARIS que accedeixen al mateix. Les presents condiciones generals se li exposen a l' USUARI al lloc web www.laboitelleida.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada cop que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, per a que les llegeixi, les imprimeixi, arxibi i accepti a través d'internet, no poguent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produit aquesta acceptació.
Melody Sala de Ball S.L. estpa inscrita al Registre Mercantil de Lleida, el 3 de Març de 1995, al llibre 358, full 6, secció L-6674, pel notari, Sr. Antonio Rico Morales, Nº Protocol 1166.
L'accés al lloc web  de La Boite implique sense reserves, l'acceptació  de les presents condicions generals que l'USUARI afirma conèixer en la seva totalitat. L'USUARI es compromet  a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen al mateix per a la realització d'activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.
 
PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÈS I ÚS
1.1.- La utilització del lloc web de La Boite no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.laboitelleida.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel · lectual etc. Expressament La Boite prohibeix els següents:
1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de danys als sistemes de La Boite o a tercer.
1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ( " spamming " ) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidor de la xarxa ( " mail bombing " ).
1.2.- La Boite podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals - veure clàusula cinquena.
 
SEGUNDA.- CONTINGUTS
Els contiguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats e inclosos per:
2.1.- La Boite utilitzant fonts internes i externes de manera que La Boite únicament és fa responsable pels contiguts elaborats de forma interna.
2.2.- La Boite es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els contiguts existents al seu lloc web.
 
TERCERA.- DRETS D'AUTOR i MARCA
La Boite informa que el lloc web www.laboitelleida.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web estan plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de La Boite. La Boite utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol · licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.
 
CUARTA.- JURISDICCIÓ i LLEI APLICABLE
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Lleida renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
 
CINQUENA.-
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. La Boite podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de La Boite.